• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سیستمهای غبارگیر

سیمان فراز فیروزکوه بعلت نزدیکی به محیط شهری از بهترین سیستم غبارگیری بگ هاوس را در خط تولید خود استفاده کرده است .
این سیستم با استانداردهای اروپایی در جهت حفظ محیط زیست انتخاب شده است . (میزان غبار خروجی: 20mg/Nm3 )

مزایای سیستم بگ هاوس

  1. راندمان بگ هاوس در کاهش میزان غبار خروجی از دودکش از الکتروفیلتر بالاتر است .
  2. بگ هاوس می تواند بصورت اتاقچه های قابل تفکیک از یکدیگر طراحی شده بطوری که برای تعمیرات بدون توقف سیستم فقط یک اتاقچه از مدار خارج شود .
  3. میزان حساسیت بگ هاوس هنگام تغییر شرایط و پارامترهای پروسه نظیر تغییر تراکم غبار تغییرات در درجه حرارت و تغییر ناگهانی در رطوبت بسیار کمتر می باشد و در شرایط upset خروجی غبار از دودکش نخواهد داشت .
  4. قابلیت انطباق سریع به تغییر شرایط پروسه .
  5. به هنگام استفاده از بگ هاوس توقف ناشی از افزایش میزان منواکسید کربن وجود ندارد .