• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

سالن مواد

Circular Storage CHO - 92

این سالن بعنوان اولین سالن مدور میباشد که در کشور اجرا گردیده و استاکر 240 درجه از سالن را انباشت میکند واز مزایای این نوع سالنها حجم کم فضای اشغال شده توسط سالن و پیشرفته و به روز بودن این سیستم در صنعت سیمان دنیا می باشد .