• شرکت سیمان سفید اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

اسامی سهامداران

تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص )