• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

درباره محصول


سیمان پرتلند تیپ 2:

آنالیز:


Certificate سیمان فراز فیروزکوه


Quality Certificate
Cement Specification: Type II

Chemical Composition:

StdElementsmin - maxFactoresmin - maxStd
  Silicon Dioxiod Sio2 21.0 22.5 Insoluble Residue I.R 0.2 0.5 0.75 (max)
  Aluminium Oxide Al203 4.7 5.5 Free Lime F.CaO 0.4 1  
  Ferric Oxide Fe2O3 3.8 4.2 Lime Saturation Factor LSF 92 94  
  Calcium Oxide CaO 63 65 Silica Module SiM 2.35 2.45  
%5 (max) Magnesium Oxide MgO 1.5 2.2 Alumina Module AM 1.15 1.35  
%3 (max) Sulphur Oxide SO3 1.5 2.5 Tricalcium Silicate C3S 50 60  
  Potassium Oxide K2O 0.45 0.65 Dicalcium Silicate C2S 15 25  
  Sodium Oxide Na2O 0.45 0.65 Tricalcium Aluminate C3A 5.5 7.5 8% (max)
  Loss On lgnition LOI 1.0 2.0 Tricalcium Alumino Ferrit C4AF 10 12  

Physical Tests:

      minmaxStandard
Fineness Blain Test (cm2/gr) >2900 2800 (min)
Autoclave Expansion   (%) 0.05 0.15 0.8 (max)
Setting Time:          
  Initial (Minute) 100 160 45 (min)
  Final (Minute) 180 240 360 (max)
Compressive Strengt:          
  3 days kg/cm2 150 250 100 (min)
  7 days kg/cm2 250 350 175 (min)
  28 days kg/cm2 400 500 325 (min)


Clinker Specification

Chemical Composition:

StdElementsminmaxFactorsminmaxStd
  Silicon Dioxiod Sio2 21.5 22.5 Lime Saturation Factors LSF 91 94  
  Aluminium Oxide Al2O3 4.5 5 Free Lime F.CaO 0.5 1.5  
  Ferric Oxide Fe2O3 4 4.5 Litre Weight L.W 1150 1350  
  Calcium Oxide CaO 63 65        
  Magnesium Oxide MgO 0.5 1        
  Sulphur Oxide SO3 0.5 1        
  Potassium Oxide K2O 0.4 0.7        
  Sodium Oxide Na2O 0.2 0.5        
  Loss On lgnition LOI 0.5 1        


بارگیری و تحویل:

فله: در مینی بونکر و بونکر به صورت فله ای.
پاکتی: در پاکت های 50 کیلویی از جنس Polypropylene (P.P)